(0511) 66 32 69

کلینیک دندانپزشکی دوستانه شما در هانوفر

کلینیک مشهور ما، Zahnarzt-4-Grenzen، آدرس درستی برای انواع درمان های دندانپزشکی در هانوفر است. تیم ما کار شناسانه در ارایه درمان مورد نیاز ومشاوره جامع در باره دندان هایتان در کنار شماست . انتظار ما این است که شما با یک لبخند به کلینیک ما وارد شوید و با یک لبخند نیز آن را ترک نمایید. ازاین روسعی میکنیم که خدماتی صمیمانه ,زمان انتظار کوتاه و درمان های حتی المقدور راحت و بدون درد ارایه دهیم .

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren