(0511) 66 32 69

دندانپزشکی زیبایی

برای کادر درمانی ما در Zahnarzt 4 Grenzen خیلی مهم است که لبخند شما بدرخشد و شما به این وسیله سایر انسان ها را نیز به لبخندزدن وادارید.
درمان ما دربرگیرنده اصلاح نقایص کوچک دندانی مانند شکاف بین دندانی، کجی دندان ها، بدرنگی، حذف پرشدگی های نامناسب و شیارها یا گوشه های شکسته می‌باشد. در این هنگام ما به عملکرد مطلوب دندان ها توجه خاصی خواهیم داشتم. طبیعتا ما از مواد با کیفیت بالا مانند پلاستیک، به اصطلاح کامپوزیت یا سرامیک (ونیر) استفاده می‌کنیم.
 پروتزهای غير قابل تشخیص زیبا مطابق با ظاهر طبیعی شما هستند و به شکل ظاهری سالم و جذاب شما کمک می‌کنند.
 پس از آن، می توانید آزادانه و با اعتماد به نفس عالی بخندید.

 

 

مثالی برای درمان:

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren