(0511) 66 32 69

درمان اعصاب ریشه ی دندان

تیم درمانی ما در مطب  مایل است دندان های شما تا مدت طولانی باقی بمانند.درمان عصب ریشه ی دندان اخرین مرحله برای جلوگیری از ازدست دادن دندان و درمانی مهم برای حفظ دندان است. با این روش درمانی بافت های بیمارگونه ی موجود در اعصاب ریشه ی دندان تخلیه شده تمیز و ضد عفونی شده و با موادی مخصوص پر می شود.در پایان برای جلوگیری از شکستگی دندان و جلوگیری از خرد شدن دندان روکش می شود

چنانچه دندان به علت عفونت شدید کشیده شود امکانات مختلفی برای جایگزینی از قبیل ایمپلنت وجود دارد

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren