(0511) 66 32 69

درمان لثه

بیماری های لثه(عفونت لثه و پارادونسیم)می توانند باعث خونریزی لثه و بوی بد دهان و مزه ی بد چشایی-عقب رفتگی لثه-حساسیت به سرما و گرما بشود

پارادونتوزه یعنی عفونت دستگاه نگه دارنده ی دندان می تواند برای مدت طولانی بدون علائم سمیتوم بماند

پارادونتوزه می تواند خطر سکته ی قلبی یا مغزی را افزایش دهد.خطر پارادونتوزه در باکتری هایی است که تمامی دستگاه نگه دارنده ی دندان پخش شده و حتی در استخان فک نفوذ می کنند.در انجا پارادونتوزه باعث صدمات شدید به دندان و استخوان شده و بیماری های دیگر در بدن را تسریع می کند.اگر پارادونتوزه به موقع درمان نشود دندان ها شل شده و حتی از دست میروند.در بیشتر موارد عفونت باکتری در دهان به علت تمیز نکردن کافی دندان ها ایجاد می شود

برای جلوگیری از این عواقب می توانیم با پروفیلاسه مرتب در مطب با تلاش شما دندانهایتان را برای مدت طولانی ثابت نگه داریم.در زمینه ی درمان پارادونتوزه با روش درمان مناسب شخص شما را برنامه ریزی می کنیم.بعد دندان ها و لثه شما را از عفونت رها می کنیم

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren