(0511) 66 32 69

پروفیلاسه

طراوت برای دندان ها

جلوگیری از مشکلات دندان که در زبان علمی پروفیلاسه نامیده می شود.برای این منظور ما تمیز کردن حرفه ای دندان را عرضه می کنیم.پوسیدگی دندان و پارادونتوزه توسط باکتری ها باعث بیماری های عفونی می شوند.این باکتری ها بر روی سطح دندان و لثه انباشته می شوند و باعث تبدیل شکر به اسید می شود.این اسید به دندان ها اسیب میزند و در نتیجه پوسیدگی دندان-درد دندان-عفونت لثه و در نهایت از دست دادن دندان می شود

تیم پروفیلاسه ی ما جاهایی را که شما در منزل با مسواک و نخ دندان نمیتوانید تمیز کنید را تمیز کرده و باعث دندان های زیبا و اثه ای سالم میشود

هرچه شما زود  تر با پروفیلاسه شروع کنید به همان میزان درمان های کمتری لازم بوده و عمر دندان های شما به طور اشکاری بیشتر می شود

تمیز کردن حرفه ای دندان ها(پروفیلاسه)موثر تر از تمیز کردن مکانیکی دندان ها بوده که ما روزمره انجام می دهیم.پارادونتوزه در اکثر موارد بدون اگاهی پیشرفت می کند را می توانیم با پروفیلاسه پیشگیری کنیم

 

هدف های پروفیلاسه ی مرتب

پیشگیری دایمی از پوسیدگی و پارادونتوزه و عواقب آن

اطمینان از فواید درمان

اطمینان از موقعیت طولانی ایمپلنت

جلوگیری از کاهش بافت استخوان

 

فایده ی جانبی مثبت برای شما

افزایش اعتماد به نفس و احساس نشاط به دلیل دندان های سالم و زیبا وجایگزین دندان با بهترین کارایی

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren