(0511) 66 32 69

انالیز عملکرد

نه تنها صدا در فک بلکه یک رشته از تغییرات بیمار گونه در اختلالات عملکردی در بخش مفصل فک و اختلالات جمجه و فک می باشد

عوارض زیر می تواند نشان دهنده ی این اختلالات باشند

درد در مفصل فک-صدا-سردرد مزمن-درد در پس گردن و پشت- سرگیجه-میگرن-صدا در گوش-مالیدن دندان ها به هم ساییدگی دندان ها-انالیز عملکرد یک متد برای شناسایی عملکرد مفصل فک است.هدف شناسایی عملکرد انحرافات و موانع در حرکات مفصل فک است تا درمان مناسب انجام شود.اختلال در عملکرد فک جزء اختلالات عملکرد جمجمه و فک می باشد

این میتواند بر اثر کار بیش از حد از ماهیچه های لازم برای جویدن باعث درد و محدودیت حرکات شود و به دندان ها صدمه بزند

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren