(0511) 66 32 69

مسیرهای دسترسی

 دسترسی

دسترسی به آدرس ما به این شرح است: Podbielskistr. 96 در بخش Hannover List – Vier Grenzen.
کلینیک در طبقه 3 قرار دارد. یک آسانسور نیز موجود است.
مقابل کلینیک و در خیابان های اطراف براحتی می توان جای پارک پیدا کرد.

وسایل نقلیه عمومی:
از ایستگاه اصلی قطار (Hauptbahnhof) در عرض فقط چند دقیقه می توانید با استفاده از خطوط 3 (Altwarmbüchen) و 7 (Misburg) و 9 (Fasanenkrug) و همچنین خطوط اتوبوسرانی 122 و 133 به ما دسترسی پیدا کنید.
ایستگاه های Vier Grenzen مقابل کلینیک قرار دارند.

در اینجا نقشه ای برای دسترسی آسانتر وجود دارد.

ساعات گفتگو با ما:

دوشنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  
12.00-8.00  
18.00-13.00
سهشنبه   8.00-16.00
جمعه  8.00-12.00  13.00-18

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren